STATUTEN & REGLEMENTEN

WERKGEVERSVERENIGING FYSIOTHERAPIE

hoekje-wit

STATUTEN & REGLEMENTEN

De Statuten en het Reglement van de Werkgeversvereniging Fysiotherapie (WVF) geven de werking en de structuur van de WVF aan. De Statuten bevatten bepalingen over het doel, de (rechten en verplichtingen van) leden en het lidmaatschap, het bestuur, de algemene vergadering, het stemrecht, commissies (o.a. Cao-commissie), statutenwijziging etc. In het Huishoudelijk Reglement staan de regels m.b.t. de Algemene Vergadering (toegang, spreekrecht, procedure, verslaglegging), wijze van indienen van moties, het houden van ledenraadplegingen, kandidaatstelling en verkiezing bestuursleden, onkostenregeling, contributie, het instellen en benoemen van commissies en de cao-commissie en de wijze van wijziging van het Huishoudelijk Reglement.